Štatút súťaží

Súťaž o vstupenky na premiéru filmu MEKY

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Súťaž o vstupenky na premiéru filmu MEKY”

(ďalej len „Štatút”)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor”)

Obchodné meno: K 13 – Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia

Sídlo: Kukučínova 2, 040 01 Košice – Juh, Slovenská republika

IČO: 42 323 975

DIČ: 202 387 42 26

Zapísaný v registri: Štatistický register organizácií vedený Štatistický úradom Slovenskej republiky

Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 16.07.2020 do 16.07.2020. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba, ktorá splní podmienky súťaže.

Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže napísal do komentára najobľúbenejšeiu skladbu od Mira Žbirku. 

Výhra

Výhrou v súťaži sú dve vstupenky na premiéru filmu MEKY, ktorý sa bude premietať 16.07.2020 o 21.00 na Amfiteátri Košice.

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené v komentári súťažného postu. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 1 hodiny a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

Ochrana osobných údajov

Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka. 

Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Košiciach, dňa 16.07.2020