Štatút súťaží

Súťaž o 3 reproduktory JBL

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Súťaž o 3 reproduktory JBL ”
(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: K 13 – Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia
Sídlo: Kukučínova 2, 040 01 Košice – Juh, Slovenská republika
IČO: 42 323 975
DIČ: 202 387 42 26
Zapísaný v registri: Štatistický register organizácií vedený Štatistický úradom Slovenskej republiky

Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 7.12.2020 – 15.12.2020.  V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže. 18.12.2020 o 16:00 sa uskutoční vyhodnotenie súťaže.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba, ktorá splní podmienky súťaže.

Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník zaslal fotografiu, na ktorej bdue odfotografovaný niektorý zo citylightov telKE. Zasiealať ich môže do komentára pod súťažný post alebo prostredníctvom správy na facebook telKE. Reproduktory získajú tvorcovia prvých 3 fotografií, ktoré budú mať najvyšší počet likeov.

Výhra
Výhrou v súťaži sú 3 reproduktory značky JBL. Prvou cenou je JBL Charge Essential, druhou JBL Clip 3 Black a treťou JBL GO 2 Black.

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Víťaznými sa stávajú prvé 3 forografie s najvyšším počtom likeov, ktoré tieto like-i dosiahnu najneskôr do 18.12.2020 do 16:00.  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené v komentári súťažného postu. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 24 hodín a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje. Organizátor si taktiež vyhradzuje právo nebrať v úvahu LIKE-i, ktoré boli nadobudnuté nedôveryhodne, nekalými praktikami (kúpou apod.). Fotografia s takto nadobudnutými LIKE-ami bude zo súťaže vyradená.

Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady organizátora.

Ochrana osobných údajov
Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.
Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Košiciach, dňa 7.12.2020