Štatút súťaží

Súťaž o knihu Generácia hľadajúca zmysel

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“) 

A)Obchodné meno: K 13 – Košické kultúrne centrá príspevková organizácia, sídlo: Kulturpark, Kukučínova 2, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 42 323 97, DIČ: 202 387 42 26

B) Táto súťaž nie je organizovaná ani usporadúvaná sociálnou sieťou Facebook (www.facebook.com). Súťaž nie je sieťou Facebook žiadnym spôsobom spravovaná, sponzorovaná ani podporovaná, sociálna sieť Facebook nie je so súťažou žiadnym spôsobom spojená. 

 1. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 22.10.2020 do 30.10. 2020. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

 2. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť osoba, ktorá              -má viac ako 18 rokov                                                                                                         – nie je zamestnancom alebo osobou v inom právnom vzťahu s Usporiadateľom a/alebo osôb majetkovo prepojených s Usporiadateľom ani mu blízkou osobou v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”),  spĺňa pravidlá a podmienky Štatútu a súťaže. 

 1. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže napísal do komentára, pod súťažným príspevkom, odpoveď na otázku : V čom ste našoi zmysel života ?

 2. Výhra
  Výhrou v súťaži je  Kniha s názvom Generácia hľadajúca zmysel

 3. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov. Kontaktovaný bude odpoveďou na jeho komentár v súťažnom príspevku a taktiež súkromnou správou na Facebooku.  Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 7 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. 

 4. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. 

 5. Ochrana osobných údajov

Každý účastník udeľuje zúčastnením sa v súťaži Usporiadateľovi súhlas k tomu, že jeho osobné a kontaktné údaje môžu byť použité primeraným spôsobom pre účely marketingovej komunikácie Usporiadateľa. Účastník v Súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas na vyuţitie údajov v rozsahu registrácie na poskytovanie informácii o ďalších akciách a produktoch

Usporiadateľa. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môţe byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa. 

Súťaţiaci má práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči vyuţívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich. 

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. 

Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonník a súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov,obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže (ďalej len „Snímok”) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou

úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. 

Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

 1. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

 2. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

 3. V Košiciach, dňa 22.10.2020

 4. Výhra- kniha Generácia hľadajúca zmysel