Štatút súťaží

Súťaž s reláciou DVADSAŤDVOJKA o darčekové balíčky

ŠTATÚT SÚŤAŽE

„Súťaž s reláciou Dvadsaťdvojka o darčekové balíčky“ (ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: 
K 13 – Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia
Sídlo: Kukučínova 2, 040 01 Košice – Juh, Slovenská republika
IČO: 42 323 975
DIČ: 202 387 42 26
Zapísaný v registri: Štatistický register organizácií vedený Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

 Termín konania súťaže v roku 2021

Súťaž prebieha v čase premiérového vysielania relácie Dvadsaťdvojka. Ku každej časti vysielanej relácie Dvadsaťdvojka bude vyhlásená súťaž (Organizátor si vyhradzuje právo neuskutočniť súťaž k niektorým vysielaným častiam relácie Dvadsaťdvojka). 

Konkrétne termíny súťaže:

Relácia

Termín začiatku súťaže

Termín ukončenia súťaže

Termín vyhlásenia výsledkov

1. časť

1.11.2021 o 14:00

4.11.2021 o 14:00

4.11.2021 o 15:00

2. časť

15.11.2021 o 14:00

18.11.2021 o 14:00

18.11.2021 o 15:00

3. časť

29.11.2021 o 14:00

2.12.2021 o 14:00

2.12.2021 o 15:00

4. časť

13.11.2021 o 14:00

16.12.2021 o 14:00

16.12.2021 o 15:00

 

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba, ktorá splní podmienky súťaže.

Podmienky účasti v súťaži

Súťaž prebieha v hore uvedených termínoch na sociálnej sieti Facebook na fanúšikovskej stránke televízie telKE. V termíne začiatku súťaže vychádzajúc z tabuľky vyššie bude na www.facebook.com/telketv uverejnený príspevok s kvízovou otázkou. K nej budú priradené dve možné odpovede. Úlohou súťažiaceho je do komentára odpovedať na kvízovú otázku, respektíve zvoliť si správnu odpoveď, tj. „A“ alebo „B“. 

Výhra

Výhrou v súťaži je darčekový balík jednotlivých košických mestských častí (ďalej len „MČ“) . Súčasťou balíka sú reklamné predmety MČ podľa jej uváženia. Jednotlivé ceny nie sú totožné a obsah jednotlivých balíčkov sa od seba môže líšiť. 

Určenie víťaza a oboznámenie o výhrev

Organizátor súťaže v termíne ukončenia súťaže vyberie zo všetkých odpovedí tie správne a z nich vylosuje v termíne vyhlásenia výsledkov jedného výhercu. Vylosovanie výhercu bude uverejnené na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/telketv) prostredníctvom videa a informácia o výhercovi bude zverejnená v komentári v súťažnom príspevku. 

Výherca bude tiež kontaktovaný súkromnou správou na sociálnej sieti Facebook. Organizátor súťaže ho bude kontaktovať prostredníctvom účtu, cez ktorý sa do súťaže zapojil. 

Ak výherca nebude reagovať do 72 hodín od vyhlásenia výsledkov a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. V takom prípade organizátor žrebovanie zopakuje a následne bude kontaktovať nového výhercu. 

Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, že k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora do 15 dní od zrealizovania dohody medzi Výhercom a Organizátorom.

Ochrana osobných údajov

Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

 Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

 

V Košiciach, dňa 29.10.2021