Dominanty Košíc – Bukovec

Neďaleko Košíc sa nachádza obrovský poklad, ktorý v sebe ukrýva ďalšia dominanta. Vydali sme sa po jeho stopách a nahliadli nielen na povrch, ale aj do útrob.

Vybudovanie Bukovca bolo ovplyvnené rozvojom priemyslu, nárastom počtu obyvateľov ako aj zvyšújúcimi sa nárokmi nielen na kvantitu, ale aj kvalitu pitnej vody v Košiciach a okolí. Táto vodárenská stavba bola budovaná v dvoch etapách. Priebeh stavby trval počas rokov 1968 až 1976. Nadmorská výška okolitého územia, vysoké zalesnenie ako aj nízke osídlenie obyvateľmi boli dôvodmi prečo bol Bukovec vybudovaný práve na tomto mieste. Celkový objem nádrže predstavuje viac ako 23 mil. m3. Celková zatopená plocha je viac ako 100 ha. Prítok a odtok závisí od aktuálneho ročného obdobia, respektíve od toho či je príslušný rok málo vodnatý alebo je zrážok veľa (počas roka). V zmysle zákona o vodách nie je možné sprístupniť všetky časti verejnosti. Nachádzajú sa tu rôzne ochranné pásma vodnej stavby, ktoré sú chránené. Zmiešané lesy vytvárajú vhodné podmienky pre pestrú skladbu fauny a flóry. Biotop je predurčený na výskyt väčšieho množstva obojživelníkov, plazov, cicavcov a hmyzu. Žije a hniezdi tu celý rad chránených druhov vtáctva.

Komentáre